¯  ]  O FIRMI RAMA-GLAS
[ ¯  ]  OSOBLJE
[ ¯  ]  POLITIKA KVALITETA
[ ¯  ]  VIZIJA I MISIJA
 

[ ^ ]  O FIRMI RAMA-GLAS
Firma "RAMA-GLAS" d.o.o. Sarajevo je registrirana kod Višeg suda u Sarajevu 28.03.1996. godine. Sjedište je u Sarajevu, u ulici Kolodvorska 12b.
ID: 420007931003
PDV: 20007931003
Poreski broj: 01701607
Kantonalni sud Sarajevo Br.: UF/I-12/2000
Matični reg. broj: 1-16025

RAMA-GLAS djeluje sa tri osnovne divizije obrade stakla.

Prva divizijarezanje, proizvodnja i ugradnja termoizolacionog stakla, stakla za strukturalne fasade, Termoizolacionog stakla sa nisko emisionim slojem:Low-E, multi funkcionalnih termoizolacionih stakala (standard EN 673)

Druga divizija - prerada i obrada jednoslojnih stakala: pjeskarenje, graviranje, laminiranje-proizvodnja višeslojnih sigurnosnih stakala (standard EN 356), kao i višeslojnih sigurnosnih stakala na proboj metka-pancirnih stakala (standard EN 1063), brušenje, bušenje, fazetiranje , savijanje i lijevanje raznih vrsta stakala.

Treća divizija - Kaljenje (standardi DIN EN 12150-1 i 2, BS EN 12150, američki standard ANSI Z97.1, internacionalni standard za vozila ECE R43), Termičko očvršćavanje (HS-kaljenje) stakla (standardi ASTM C 1048-92, EN 1863 ), Emajliranje i Sitotisak, Heat Soak test, Laminiranje Treća divizija je i prva ove vrste u BiH i na Balkanu.

RAMA-GLAS osim obrade vrši i prodaju i transport do kupca svih vrsta stakla u pločama, također je svojim kadrovima osposobljen vršiti i inžinjering poslove za potrebe kupca.

[ ^ OSOBLJE
Jasmin AVDIĆ dipl.ing.arhitekture, završio je 1982. godine studij na Arhitek
tonskom fakultetu univerziteta u Sarajevu, a 1985. Državni ispit iz oblasti arhitekture i građevinarstva. 20 godina iskustva u oblasti izrade i montaže savremenih aluminijskih, i staklenih konstrukcija. Pohađa više specijalističkih škola iz oblasti građevinske fizike, upotrebe stakla u savremenoj arhitekturi, kaljenja stakla. Sa sigurnošću, naš najveći bosanskohercegovački stručnjak u oblasti stakla. Od prvog dana osnivanja, radi u firmi RAMA-GLAS d.o.o. Sarajevo čiji je Direktor.

Nahid HASANBEGOVIĆ dipl. ing. građevine, završio je 1983. godine studij na Građevinskom fakultetu univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Radi na poslovima Savjetnika za organizaciju i realizaciju poslova u okviru cjelokupne djelatnosti preduzeća "RAMA-GLAS" d.o.o. od prvog dana njegovog osnivanja. Sa dvadesetogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, položenim državnim ispitom, vrstan je statičar, građevinac organizator. Sa izgrađenim osjećajem za posao oličenje je savremenog mladog i uspješnog bosanskog biznismena nove generacije, neopterećenog prošlošću, i sa sigurnim vizijama, čije iskustvo u kooperaciji i poslovanju sa inostranstvom, treba da posluži sadašnjim a i budućim postavljenicima u najvišim državnim organima kao uzor, kako da obezbijede ispravan put bosanskohercegovačke privrede.

Adnan RAMOVIĆ građ. tehničar, 5 godina iskustva u struci, Radi na poslovima tehničke pripreme za proizvodnju, osoba koja gradi povjerenje i kod kupaca i kod osoblja.

Merhunisa ZAHIROVIĆ građ. inžinjer, 2 godine iskustva u struci, Radi na poslovima tehničke pripreme za proizvodnju, osoba koja gradi povjerenje i kod kupaca i kod osoblja.


Firma ima 73 ( sedamdeset tri) zaposlena.

Stalno obrazovanje kadrova unutar firme kao i davanje podrške u tehničkom i naučnom smislu arhitektima, dizajnerima, i potencijalnim kupcima, je trajno opredjeljenje RAMA-GLAS-a

Firma "RAMA-GLAS" d.o.o. na tržištu nastupa sa partnerskom firmom "HANO" d.o.o. koja je nastala zajedničkim ulaganjem firme "RAMA-GLAS" i drugih partnera.

[ ^ POLITIKA KVALITETA
Cjelovito i potpuno zadovoljenje zahtjeva i potreba korisnika proizvoda koje izrađuje RAMA-GLAS d.o.o., je osnovni cilj politike kvaliteta.

Kako bi kupce i korisnike naših proizvoda uvjerili u sposobnost firme da u potpunosti ispuni sve njihove zahtjeve, direktor i svi uposlenici RAMA-GLAS-a će poduzimati potrebne mjere i aktivnosti da isporučeni proizvodi u potpunosti zadovolje specificirane zahtjeve, potrebe ili očekivanja kupca , kao i sve zahtjeve u pogledu kvaliteta sadržane u referentnim, nacionalnim ili internacionalnim standardima.

Istovremeno će biti uspostavljena čvrsta poslovna saradnja sa našim dobavljačima zasnovana na profesionalnom odnosu i uz obostranu korist i zadovoljstvo.

Zbog toga će se raspoloživa znanja, kvalifikacije i iskustva kompletnog personala kao i raspoloživi materijalni resursi, usmjeriti ka izgradnji, održavanju i neprekidnom poboljšavanju efektivnosti sistema za upravljanje kvalitetom. Na taj način ćemo osigurati kontrolu i povezivanje pojedinačnih poslovnih procesa RAMA-GLAS-a u jedan, ukupan proces kao i kontrolu njihovih kombinacija i međusobnih djelovanja.


Uvjeren sam da se na ovaj način realno mogu ostvariti i ostali ciljevi:

1. Povećanje obima i asortimana proizvodnje svake godine u odnosu na prethodnu,
2. Smanjenje troškova poslovanja uz povećanje ostvarenog profita,

3. Povećanje radne motivacije i životnog standarda uposlenika,
4. Uspostavljanje i održavanje dugoročnih odnosa sa dobavljačima RAMA-GLAS-a,

Direktor i svi uposlenici RAMA-GLAS-a su čvrsto obavezani da striktno provode aktivnosti opisane ovim poslovnikom i drugim dokumentima sistema upravljanja kvalitetom.


DIREKTOR:
(Jasmin Avdić, dipl.ing.arh.)
Sarajevo 18.02.2008 godine.

[ ^ ]  VIZIJA I MISIJA

     

Vlasnici društva RAMA-GLAS-a d.o.o. su definisali Viziju i Misiju društva na slijedeći način:


VIZIJA:

RAMA-GLAS d.o.o. je jedan od vodećih proizvođaća proizvoda od svih vrsta ravnog stakla i veletrgovaca staklom koje nabavlja za potrebe građevinske industrije i industrije namještaja u BiH.

MISIJA:
RAMA-GLAS d.o.o. postoji da bi izrađivao proizvode koji:

› Potpuno zadovoljavaju arhitektonske zahtjeve projekata (objekata u koje se ugrađuju),
› Smanjuju gubitke toplotne energije u građevinskim objektima u koje se ugrađuju,
› Štite unutrašnjost objekata u koje se ugrađuju od štetnih atmosferskih uticaja,
› Štite unutrašnjost objekata u koje se ugrađuju od okolinske buke,
› Daju vrhunski estetski izgled proizvodima u koje se ugrađuju,
› Doprinose zaštiti čovjekove okoline,

(Nahid Hasanbegović, dipl.građ.ing)
Sarajevo 03.06.2002 godine,

Home | Rama Glas | Proizvodni program | Prerada i obrada stakla
Referens lista | Kontakti | English language | + |